دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش.

سخنان ارد بزرگ

سوگند به مهر که هیچ اندیشه ایی ، بی آن توان ایستایی ندارد . حکیم ارد بزرگ


زیبایی ، در مهربانی است . حکیم ارد بزرگ


ماندگارترین نوا ، آهنگ مهربانی است . حکیم ارد بزرگ


مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد . حکیم ارد بزرگ


مردی که نفس و مهر یک زن همراهی اش نمی کند ، همواره خویشتن را می خراشد . حکیم ارد بزرگ


مهر و مهربانی ، درخشش باورهای پاک درون آدمیان است . حکیم ارد بزرگ


پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است . حکیم ارد بزرگ


آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند . حکیم ارد بزرگ


بی هیچ چشم داشتی ، همواره مهربان باش . حکیم ارد بزرگ


عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زيبا ، عکس سخنان زيبا ، مشاهير شهر مشهد ، مشاهير استان خراسان رضوی ، چهره هاي ماندگار شهر مشهد ، چهره هاي ماندگار ، عکس سخنان حکيمانه ، عکس حکيم ارد بزرگ ، حکيم ، حکمت ، حکمت ارديسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
درازای زندگی ، در بخشندگی و مهربانی است . حکیم ارد بزرگ


تنها نوای آموزگارانی در سینه شاگردان جاودانه می ماند ، که نوای مهربانی سر می دهند . حکیم ارد بزرگ


کسانی که از درون مهربان خویش دور شده اند ، زندگی را همواره بر خود سخت می کنند . حکیم ارد بزرگ


آواز مهربانی ، از هر سنگ نگاره ای ، ماندگار تر است . حکیم ارد بزرگ


خوی مهربان ، ریشه در سرشت گل ها دارد . حکیم ارد بزرگ


مهربانی ، گرامی ترین خوی آدمیست . حکیم ارد بزرگ


هیچ دری به روی مهربانان ، بسته نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


مهربان باش ، تا هرگز تنها نشوی . حکیم ارد بزرگ


مهربانان را باید ستایش نمود . حکیم ارد بزرگ


مهربانان ، دستان نوازشگر آسمانند . حکیم ارد بزرگ


یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش.

مجتبی شرکا کیست ؟

com/wp-content/uploads/2013/07/hakim-orod-bozorg-borj-pedari-225x300.jpg


مجتبی شرکاء نام شناسنامه ایی حکیم ارد بزرگ ، چهارمین حکیم تاریخ ایران می
باشد . سه حکیم پیش از عبارتند از حکیم بزرگمهر ، حکیم فردوسی طوسی و حکیم
عمر خیام نیشابوری . نام پدر حکیم ارد بزرگ محمدتقی شرکا است ، محمد تقی
شرکا زاده شهر شیروان در خراسان شمالی بود او فرزند بابا و بابا فرزند
جعفر و باز او فرزند بابا … تا برسد به ملک شاه سلجوقی و طغرل سلجوقی سر
دودمان سلجوقیان ایران زمین .

بسیاری از هواداران حکیم در خراسان شمالی و بخصوص شهر شیروان نسب او را به
ارشک و اشکانیان و دودمان پارت های ایران می دانند که این خود جای پژوهش
دارد . حکیم ارد بزرگ در حال حاضر در شهر کرج زندگی می کند .


http://www.hakimorodbozorg.com/?p=307

چهار حکیم تاریخ ایران : بزرکمهر ، فردوسی ، خیام و ارد بزرگ

هر کشوری به بزرگان و اندیشمندان خود می بالد کشور ما نیز همواره شاهد رویش
بزرگان و اندیشمندانه فرزانه ایی بوده است که در زمان خود از برترین های
گیتی به شمار می رفته اند .

ما در کشورمان داناترین دانشمندان را حکیم می نامیم حکما نزد ما به اندیشه
والا ، نجابت و ادب شهره هستند .

از بین فرزانگان اندیشه و خرد ایران می توان چهار ستاره فروزان را دید .
چهار اندیشمندی که افق و منظر نگاه ایرانیان را به نمایش گذارده اند این
چهار حکیم عبارتند از :

حکیم بزرگمهر ( حکیم یکم )

حکیم فردوسی توسی ( حکیم دوم )

حکیم خیام نیشابوری ( حکیم سوم )

حکیم ارد بزرگ ( حکیم چهارم )

مشخص ترین نکات مشترک هر چهار حکیم ایرانی عبارتند از : پافشاری بر مهربانی
و رعایت اخلاق و ادب ، تاکید بر شاد زیستن و لذت بردن از زندگی ، تاکید بر
آزادی و آزادگی بشریت ، تاکید بر میهن پرستی و ستایش ایران ، تاکید بر گذشت
و بخشش میان آدم ها ...

نکته ایی عجیب :
روزها ، ماه ها و سال ها از عجایب همیشه پوشیده بر ما آدمها بوده و هستند .
وقتی می خواهیم از عجایب حرف بزنیم بلافاصله یاد مثلث برمودا می افتیم اما
چیزهای عجیب تری هم هست ! همانند هفت روزی که تمام چهار حکیم تاریخ
ایرانزمین مشهور به حکمای چهارگانه را در خود دارد ! به تاریخ تولد آنها
نگاه کنید :


حکیم ابوالقاسم فردوسی 13 دی ماه
حکیم ارد بزرگ 17 دی ماه
حکیم بزرگمهر 18 دیماه
حکیم خیام نیشابوری 20 دی ماه

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش.

حکیم ارد بزرگ

عکس هایی از حکیم ارد بزرگ hakim orod bozorg

حکیم ارد بزرگ ،ارد بزرگ ،حکیم اُرُد بزرگ ، hakim orod bozorg , hekmat orodism , bozorg shirvan


عکس حکیم ارد بزرگ,mojtaba shoraka , p;lj hvndsl,p;dl hvn fcv' , bozorg shirvan , hekmat orodism . hakim orod bozorg , چهره ارد بزرگ، اردبزرگ ، بزرگ شیروان


(( اُرد بزرگ ))

سروده استاد فرزانه شیدا / اسلو / نروژ / 1388


دراین دنیای وانفسا

گهی ویران گهی شیدا


گهی آواره ی دهری


گهی جا مانده در دنیا
رهم تاریک و گه خاموش


نه گرمی های یک آغوش


چه افسرده رهی رفتم


به قلبی خسته و مدهوش
نه نوری در ره تارم


نه شمعی در شب زارم


نه مهری تا که جان گیرد


درآن قلب ِ گرفتارم
دراین ره وه چه بیهوده


نه دلخوش یا که آسوده


رهی رفتم , بسی گُمره


به دل صد غصه آلوده
بناگه نور رخشانی


توگوئی در زمستانی


بدل گرمیِ بودن داد


به دل زآن درد و ویرانی
از او بس پرس وجو کردم


ز او دل زیرورو کردم


به عشقی با کلام او


به" شیدائی "چه خو کردم
کلامش آسمانی بود


چو اکسیر جوانی بود


به نامش " زندگانی " بود


و " نام او جهانی" بود
سخن از "مرد " دوران است


چو فکرش مایه ی جان است


میان هرکلام او


تو گوئی راز پنهان است
در این دنیا دراین برزن


ز نام "او" بگو با من


بخوان" اندیشه ی" او را


به عشق دل, ز جان و تن
بگو: " اُرد بزرگ " ما


چه می گوید در این دنیا


"کلامِ او" چو آئین است


سخن در هر سخن گویا
سخن؛ حرفِ منو ما نیست


سخن ,از رنجِ فردا نیست


سخن," اندیشه ای ناب "است


چنین "اندیشه "هرجا نیست
کلامش روح جاویدان


وجودش مظهر ایمان


خدای فکر و اندیشه


به نام " اُرد" این ایران
کلامش روح هر شادی


به ویرانی چو" آبادی"


بخوان در هر کلام او

پیام سرخ "آزادی"حکیم ارد بزرگ ،ارد بزرگ ،حکیم اُرُد بزرگ ، hakim orod bozorg , hekmat orodism , bozorg shirvan

حکیم ارد بزرگ ،ارد بزرگ ،حکیم اُرُد بزرگ ، hakim orod bozorg , hekmat orodism , bozorg shirvanعکس حکیم ارد بزرگ , bozorg shirvan , hekmat orodism . hakim orod bozorg , چهره ارد بزرگ، اردبزرگ ، بزرگ شیروان


حکیم ارد بزرگ ، حکیم اُرُد بزرگ ، hakim orod bozorg , hekmat orodism , bozorg shirvan , bozorg shirvan, بزرگ شیروان ، مجتبی شرکا ، مجتبی شرکاء ، l[jfd av;h , mojtaba shoraka , حکمت ایرانی ، حکمت اردیسم


حکیم ارد بزرگ ،ارد بزرگ ،حکیم اُرُد بزرگ ، hakim orod bozorg , hekmat orodism , bozorg shirvan

حکیم ارد بزرگ ،ارد بزرگ ،حکیم اُرُد بزرگ ، hakim orod bozorg , hekmat orodism , bozorg shirvan
 بی هیچ تردیدی حکیم ارد بزرگ داناترین اندیشمند زنده حال حاضر ایران است او را چهارمین حکیم تاریخ ایرانزمین می دانند . سه حکیم دیگر به ترتیب تاریخ زندگی آنها ، عبارتند از : حکیم بزرگمهر ، حکیم فردوسی توسی و حکیم خیام نیشابوری .

عکس حکیم ارد بزرگ,mojtaba shoraka , p;lj hvndsl,p;dl hvn fcv' , bozorg shirvan , hekmat orodism . hakim orod bozorg , چهره ارد بزرگ، اردبزرگ ، بزرگ شیروان

اهل اندیشه و حکمت به مکتب فکری حکیم ارد بزرگ "حکمت اردیسم"  و پیروان اندیشه های او  "اردیست" می گویند .

اردیست ها معتقدند در اندیشه حکیم ارد بزرگ مهربانی بیشترین جایگاه را دارد حکیم چرخش از درون یک هسته اتم تا تمام کیهان را بخشی از مهربانی گیتی می داند و می گوید : گیتی را در مهربانی می بینم .

حکیم ارد بزرگ در نخستین فرمان کتاب سرخ (نامه سرخ) می گوید : سوگند به مهر که هیچ اندیشه ایی بی آن توان ایستایی ندارد .

اردیست ها بر این باور هستند که حکیم ارد بزرگ به جز مهربانی به سه اصل دیگر بسیار باور دارد : شادی ، آزادی و میهن، این سه مورد است که در آرم حکمت اردیسم به وضوح آنها را می بینیم :

http://s3.picofile.com/file/7639551498/ORODISM_ARM_300.gif

نماد عمومی دیگر اردیست ها ، گل زرد رنگ "همیشه بهار" است که آن را سمبول عشق می نامند این گل را اغلب بهمراه دارند و آن را به هم هدیه می دهند و در همایش هایشان از آن بهره می گیرند .لمات کلیدی : ارد بزرگ کیست؟ , ارد بزرگ کیست , بزرگ شیروان , اُرد بزرگ , اورد بزرگ , اورود بزرگ , زندگی نامه , بیوگرافی , مجتبی شرکاء ، حکیم بزرگ , حکیم ارد بزرگ, p;dl hvn fcv' ، زندگینامه , hvn fcv' , حکیم ارد بزرگ کیست؟ مشهد , Hakim Orod Bozorg ,دودمان سلجوقیان , شیروان , ترک های ایل قشقایی شیراز

 

Are you a Techie? Get Your Free Tech Email Address Now! Visit http://www.TechEmail.com

جمعه ۸ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش.

فرهنگ و تربیت اجتماعی

از : علامه موسی الرضا طایفی اردبیلی و استاد دانشمند شهربانو سمامی

تربیت اجتماعی از مباحث بسیار جدّی است که دیدگاه های مختلفی پیرامون آن در عرصه های گوناگون علوم شکل گرفته است. بحث اساسی در تربیت اجتماعی چند و چونی، چرایی و تأثیرات آن است که همواره در علوم اجتماعی، روان شناسی و علوم تربیتی با مشرب های فکری خاص به آن پرداخته شده است. یکی از عمده ترین مقوله های مورد مداقه ی بشر نسبت به تربیت اجتماعی و تأثیرات آن، بحث پیرامون نقش موثر و متقابل فرد و اجتماع در این فرآیند است. دقت مبنایی در حوزه ی مطالعه ی تربیت اجتماعی مانند سایر آموزش های مترتّب بر تربیت، مربی، مترّبی، نظام آموزنده و اموری از این دست متأثر از نظرگاه های اجتماعی موجود در جوامع مختلف است که تابعی از فرهنگ موجود در جوامع به شمار می آید.

اساسی ترین بحث در تربیت اجتماعی را می توان پرداخت به این سؤال دانست که در انواع تربیت اجتماعی متصوّر و مفروض این است که اقدام تربیت برای فرد اصالت دارد یا برای جامعه؛ و در اساس این سوال همواره همزاد تفکر پردازنده به امر تربیت اجتماعی است که آیا تربیت گیرنده باید مطابق ویژگی های فطری و ذاتی اشان تربیت و پرورش یابد یا تابعی از آموزش های مورد نیاز جامعه براساس آموزه های مستتر در اجزا و عناصر فرهنگی در راستای برآوری ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، سیاسی جامعه باشد.

در دقت نظری گذرا بر انواع مواضع و تحقیقات مربوط به مقوله ی تربیت اجتماعی می توان دید که هیچ یک از جامعه شناسان، روانشناسان، صاحب نظران حوزه ی تربیت و پرورش و آموزش و افراد دارای نظرگاه های مبتنی بر دانش علمی کافی، نافی و منکر سهم تربیتی مترتب از فرد و اجتماع برای فرد و اجتماع نیستند و به طور ماهوی مباحث آنان پیرامون این موضوع است که فرد در اجتماع و برای فرد و اجتماع چگونه باید تربیت یابد و چه آموزه هایی و چه نوع آموزش هایی می تواند بیشترین و بهترین تأثیر را داشته باشد.

البته بعضی از مشارب فلسفی و مکاتب اجتماعی معیّنی افراطی و تفریطی تحت تأثیر فهم نامرتّب و ناخوانا از یافته های فرهنگی خود گاه در خبط و خطایی عظیم از عدم دریافت ضرورت زیست فرد در اجتماع و برای فرد و اجتماع منکر نفع یکی با نفی انتفاع عقلایی اش می شوند. به عنوان مثال دقت در این سخن جان استوارت میل مطلب حاضر را به صراحت بیان می دارد که: «.... امروز فرد در توده گم شده است ... امّا آدمیان مثل گوسفندان نیستند، حتا همه ی گوسفندان هم شبیه هم نیستند...» بیان حاضر دو معنا را می تواند شناسایی کند، نخست اینکه تربیت اجتماعی در اساس از جانب اجتماع و براساس اسلوب های خاصی ناصحیح است، دوم اینکه دقت به فرد و آزادی های او خواست ها ی او امری متعهدانه در تربیت اجتماعی به شمار می رود.

ضروری و پرواضح است که هیچ فرهنگی در ذات خود منکر آزادی فرد در اجتماع نمی شود ولی تعاریف معتبر برای آزادی فرد در اجتماع و تربیت اختصاص یافته در این امر به لحاظ دریافت و آنالیز و انطباق با فهم متفاوت می نمایاند. دقت در این امر در رسیدن به تربیت اجتماعی درست و منطقی امری مهم می نمایاند و آن این است که در اساس فرد در قالب اجتماع می تواند به زندگی- و نه به زیست- بپردازد، چرا که اجتماع است که فرصت انواع ارتباطات و تعاملات و به معنای دقیق تر انسان بودن را فراهم می آورد و دوم اینکه انسان با دقت در رفتار مناسب فردی و شکل گیری شخصیت خود در قالب اجتماع براساس خصوصیات ویژه اش می تواند انسانی اجتماعی باشد که هم خواست های فردی و هم انطباق عملی با خواست اجتماع را فراهم آورد.

از طرفی دریافت این موضوع که تمام تعاملات تحت تأثیر فرهنگ و ارزش های موجود در آن که پویا و دگرگون پذیر است، دگرگون می شود و شخصیت اجتماعی و فردی افراد نیز به نوعی به طور مستقیم تحت تأثیر این تعاملات است و انسان در اساس نمی تواند به فردیت خود فارغ از اجتماع بنگرد و فرد انسان باشد. پس پرداخت به تربیت اجتماعی برای انسان امری ضروری جلوه می دهد. برای این امر شناخت از تربیت و نوع اجتماعی آن برای مدیریت فرهنگ به دلایل تأثیراتی که می تواند در مقوله ی تربیت اجتماعی داشته باشد؛ مهم می نمایاند.

تربیت در معنای کلی تأثیراتی است که فرد از سیستم های رسمی و غیررسمی می پذیرد و آن را با ذهن اکتشافی خود و ظرفیت مترتّب بر آن همخوان می سازد تا به شکوفایی لازم حضور در اجتماع و دریافت شخصیتش که او را به خواسته های فردی و اجتماعی توأمان می رساند، نزدیک سازد. در این باره امیل دورکیم می گوید: «تربیت عملی است که نسل های بزرگ سال بر روی نسل هایی که هنوز برای زندگی اجتماعی ریخته نیستند، انجام می دهد و هدف آن این است که در کودک، شماری از حالات جسمانی، عقلانی و اخلاقی را برانگیزد و پرورش دهد که جامعه ی سیاسی بر روی هم و نیز محیط ویژه ای که فرد به نحو خاصی برای آن آماده می شود، اقتضا کند.»

براساس دیدگاهی که دورکیم ارائه کرده است؛ تربیت عملی مفروض، متصوّر و مترتّب از نسلی به نسلی دیگر است. پس تربیت دریافت نسلی از آموزه های فرهنگی و انتقال آن به نسل جدیدتری است که از آموزه های فرهنگی اثر می گیرند. هر چند دورکیم در تربیت؛ بیشتر تأثیر جامعه ی سیاسی را بیان کرده است و محیط اجتماعی را نیز به طور مشخص در تربیت عنوان کرده ولی لازم به ذکر است که تمام تعاملات مبتنی بر مناسبات جامعه ی سیاسی و محیط اجتماعی از فرهنگ جوامع تعریف می یابند و دگرگونی های نسلی به نوعی هر چند مختصر و شاید هم شدید پویایی هایی را که تحت تأثیر شاخصه هایی مانند ذهن اکتشافی، تأثّرات اجتماعی و فرهنگی و رویدادهای زندگی بر افراد گذاشته است را در فرهنگ به وجود می آورد. مدیریت این فرآیند در صورت کلی و اپیدمیک تظاهرات رفتاری نزدیک به هم به عهده مدیریت غالب کارآمد با فرهنگ است به صورتی که بتوان ضمن حفظ اجزاء و عناصر مؤثر فرهنگ در تعاریف برنامه ها و تنظیمات رفتاری نایل آید که خواست کلی جامعه و منافع عمومی در تربیت دهی و تربیت پذیری های موجود در نهادها حفظ شود.

در صورت کلی می توان گفت که تربیت اجتماعی افراد جوامع با هم در وجه هایی شباهت هایی دارند که این وجوهات عبارتند از:

1- منبعث بودن تربیت اجتماعی از ساحت فرهنگ و ساخت اجتماع

2- تأثیرپذیری فرهنگ از اهداف متصوّر در اجتماع و افراد که تحت تأثیر فرهنگ است

3- پویایی های ذاتی انواع تربیت که تأثرات عظیمی با فرهنگ و اجتماع نیز دارد.

4- هدفمند بودن انواع تربیت اجتماعی

5- ترجیح دار بودن و طبقه بندی داشتن اهمیّت باورها و ارزش های تأثیرگذار بر تربیت اجتماعی

6- دارای سیکل رسمی و غیررسمی بودن در انواع انتقال و دریافت آموزش ها

7- اجبار داشتن به دریافت از آموزش های معیّن شده از حوزه های تکنولوژیک در سیر تکاملی

8- شدنی بودن تربیت اجتماعی در برابر تربیت اجتماعی کردن به دلیل سطوح مختلف و معیّنی از ذهن اکتشافی، تأثیرپذیری افراد و دریافت های متفاوت از آموزش ها و سایر واقعیت های عینی

9- بارور ساز بودن ذات انواع تربیت اجتماعی

10- فرآیندی بودن ذات تربیت اجتماعی به دلیل مترتّب بودن بر مبنای تعاملات، خواست ها و اهداف

11- منطبق بر تجربه و عمل بودن

12- نیازمند بودن به روش های تخصصی موجود در جوامع

لازم به ذکر است که تربیت اجتماعی، استقرار رفتاری است در ذهن و عین افراد و در حوزه های تصمیم و اجرا که بدون دریافت ها و انتقال ها و بازخوانی ها، نامعتبر جلوه خواهد داد و در این راستا مدیریت فرهنگ با بهره گیری از دانش تخصصی ایجاد تعاملات و بستر آفرینی مناسب با بهره گیری از آموزه ها، نقش مهمی دارد.
سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ ه‍.ش.

یادی از بزرگان پنجشیر و شیرواندر بدترین شرایطی که پاکستان به کشور ما تحمیل کرده بود احمد ولی مسعود در تماس تلفونی که در آن زمان با احمد شاه مسعود داشت؛ گفت که همه دوستان میخواهند که شما هم برای‌ مدتی وطن را ترک کنید . مگر او در جواب چنین گفته بود :«...آیا این انصاف هست که زمانی به کابل بودیم ، بالای‌مردم حکومت کردیم . مردم ما را قبول داشت . و ما تعهد سپردیم بخاطر دفاع از مردم ، بخاطر دفاع از استقلال ، به خاطردفاع از افغانستان . حال که مردم در مشکل قرار دارند ، آیا آنها را ترک بگوییم ؟ آیا واقعاً این انصاف است؟ من فکر نمی کنم که این انصاف باشد . من تا آخرین قطره خون درین کشور می ایستم . مقاومت میکنم . خدا خواسته باشد ، مطمین هم هستم و امید وار که افغانستان روزی آزاد می شود .»
http://cheguevaraahmadshahmasoodorodbozorg.files.wordpress.com/2010/04/ahmad-shah-masood-orod-bozorg1.jpg


احمد شاه مسعود قهرمان ملی ما برای ایرانیان به عنوان یک رهبر آزادیخواه و یک قدرت کلان شناخته می شود .عده معدودی می دانند در پشت سر او چه اندیشه  بزرگی تا شام مرگش افراخته بود .
اندیشه روانی که او را در بزنگاه کمین و یورش بی رقیب می ساخت . نزدیکترین دوست ایرانی او ، از شیروان کهن سال ، ارد بزرگ بود همانکه نخستین بار  لقب شیر تنگه پنجشیر را به قهرمان ملی ما داد . همانکه در هنگامه سخت طغیان طالبان مسعود بزرگ را همراهی کرد در پنجشیر، سالنگ و بوله غین . او با آن اندیشه بی نظیر و جهانگیر ، مسعود بزرگ را تنها نگذاشت .
تا هنگامی که مسعود در بین ما بود ارد بزرگ ننوشت و از آن پس تا به امروز سخنان او را در هر کوی و برزنی شنیده می شود .
از ترقندی تا مزار شریف ، از مزار تا شیرخان ، کندز و بگرام و جلال آباد ، از جلال آباد تا غزنی ، قندهار و زرنج ، از زرنج تا شین داند و هرات سخنش پیچید و مهرش بردلها افتاد .
قومندانها  و زورمندان دیگر ساکتند نگرش های قبیلوی افراد واشخاص قوم گرای و بحران زا و تقرر یافتن آنها به سمت های بلند دولتی به مناسبات قومی ، لسانی و ملحوظات سیاسی باعث شده احمدشاه مسعود و یاران نزدیکش در هاله ابهام فرو روند.
از یاد برده اند که مسعود بزرگ می گفت "ما برای آزادی می رزمیم ، زیرا زیستن در زیر چتر بردگی پست ترین نوع زنده گی است. برای حیات مادی همه چیز را میتوان داشت آب نان و  مسکن. ولی اگر آزادی ما برباد رفت اگر غرور ملی ما درهم شکسته شد واگر استقلال ما نابود گشت در آن صورت این زنده گی برما کوچکترین لذت نخواهم داشت"
ارد بزرگ تنها ایرانی است که تا این اندازه در این زمانه سخت به مردم وطن ما نزدیک شده و میهمان غریب نیست که آشنای نزدیک است .
این چانس اعظیم مردم ماست که یار نزدیک مسعود بزرگ را هنوز می بینند . زنده باشی مرد حماسه های سخت ، زنده باشی همراه مسعود بزرگ ، زنده باشی شیر شیروان ...

بیاد شهید احمد شاه مسعود ( رح)  و آرزوی بزرگش .
شعری از : مهندس  شاه امیر فروغ

ای دریغ
پـــرتو جــــان ، در غبـــارستـــانِ تن ، گــــم کـــــرده ام
شــــعشـــع اش را ، در سیــــه چالِ بـــدن ، گــم کرده ام
مـــن بـــه دنبـــال خـــودم ، امــــا نمی یــــابم ، دریـــــغ
در ظــــلامِ جسمِ خــــود ، مـــن خویشتـــن گــم کــرده ام
بـــلبـــلی خـــوشـــخوان ، در گــــلزارِ رضوانــــم ، ولی
در قـــفس بنیــــادِ تـــن ، مـــن آن چــــمن گــم کـــرده ام
همچــــو یعقوبـــــم ، غمـــی جـــانکاه بـــاشد در جـــــگر
یـــوسفِ خود را ببیــــن ، در پیــــرهن ، گـــم کــــرده ام
نالـــــه هـــــا دارم درونِ سینــــــه ، امـــــا ای دریـــــــغ
بـــختِ بد بیـــن ، کز قضـــا ، راهِ دهن گــــم کـــــرده ام
سینـــه می جـــوشد بـــرای گــــم شدن در نــــورِ جــــان
ای دریــــغ و درد ، بنـــگر ، گـــم شدن ، گم کـــــرده ام
یافت « مسعود » آنچه را میخواست ، اما ای « فروغ »
نــــورِ جـــــان را من ، میــــانِ انـــــجمن ، گـــم کرده ام

دهم جولای 2008  لندنشقایق شاهی
مزار شریف / 10 حمل، 1389برگرفته از :
http://ahmadshahmassoud-orodbozorg.blogsky.com/


 

Are you a Techie? Get Your Free Tech Email Address Now! Visit http://www.TechEmail.com

چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۸۹ ه‍.ش.

شیر زنان ایرانسه هزار نفر از خونریزان مغول در شهر زنگان ( نام زنگان پس از نام شهین به شهر زنجان گفته می شد ) باقی ماندند جنگ در باختر ایران باعث شد دو هزار و هفتصد نفر دیگر از سربازان خونریز مغول هم از شهر خارج شوند و بسوی مرزهای دور روان شوند در طی یک هفته 67 مرد میهن پرست زنگان کشته شدند رعب و وحشت بر شهر حاکم بود سربازان مغول 200 پسر زنگانی را بزور به خدمت خویش درآورده و به آنها آموزشهای پاسبانی و غیره می دادند .
اما هر روز از تعداد مغول ها کاسته می شد در طی کمتر از 30 روز فقط 120 مرد مغول در درون شهر باقی مانده بود و کسی از بقیه آنها خبر نداشت .
دیگر مردان مهاجم پی برده بودند که هر روز عده ایی از آنها ناپدید می گردد . بدین منظور تصمیم گرفتند از شهر خارج شوند . و در بیرون شهر اردو بزنند .
با خارج شدن آنها از شهر هیاهویی در شهر برپا شد و همه از ناپدید شدن مهاجمین صحبت می کردند میدان شهر مملو از جمعیت بود پیر مردی که همه به او احترام می گذاشتند از پله ها بالا رفت و گفت : مردان زنگان باید از دختران این شهر درس بگیرند آنگاه رو به مردان کرد و گفت کدام یک از شما مغول خونریزی را کشته است ؟ چهار مرد پیش آمدند ، هر یک مدعی شدند مغولی را از پا درآورده است .
پیر مرد خنده ایی کرد و به گوشه میدان اشاره کرد سه دختر زیبا و قد بلند ایستاده بودند . گفت وجب به وجب کف خانه این دختران از کشته های دشمنان ایران پر است آنگاه مردان ما در سوراخ ها پنهان شده اند .
با شنیدن این حرف مردان دست بکار شدند و در همان شب بقیه متجاوزین را نابود ساختند . به یاد کلام جاودانه ارد بزرگ می افتم که : شیر زنان میهن پرست ایران ، بزرگترین نگهبانان کشورند .
کاش نام آن سه زن را می دانستم بگذار به هر سه آنها بگویم ایران ! که نام همه زن های ایران ا
ست

منبع :
http://www.iran20.com/105114/blog/67186/